Уведомяваме Ви за стартирането на спецпредложения за сезони пролет и лято 2018 в България. Отстъпки за хотели по летните курорти и за СПА хотели в цялата страна! Промоционални цени и изгодни оферти! Очакваме Ви! Телефон за връзка : +359 884 793 740
Контакти
Офиси на туроператор "Ника Тур" EООД:

Ника Тур ЕООД, България,
 • 9007 П.К 72, Варна, к.к "Златни пясъци", р-н Приморски, х-л "Алегра"
 • 9000, Варна, ул. "Хараламби Ангелов" 3

 • Приемащ отдел за направление: България
 • Изпращащ отдел за направление: Русия
 • Директор и зам.директори
 • Счетоводство (каса)
 • Юридически отдел
 • Транспортен отдел
 • Отдел маркетинг и реклама
 • Отдел за развитие с агентската мрежа
 • Отдел за индивидуален туризъм и VIP обслужвания
 • Отдел за самолетни билeти

телефон:+359(52) 38-84-91;
телефон:+359(52) 38-84-85;


е-мейл: nikatour2006@abv.bg


Банкова сметка

"НИКА ТУР" ЕООД
Банка ДСК
Валута: EUR
IBAN: BG40STSA93000019553600
BIC: STSABGSF
ОБЯВА

Днес, 24.08.2017 г. „Ника тур“ ЕООД град Варна, обявява на обществеността инвестиционното си предложение за изграждане на хотелски корпус.
Предвижда се изграждане на четириетажна хотелска част за настаняване на спортни групи. Корпусът е в непосредствена близост до съществуващ открит плувен басейн, находящ се в с. Кранево, община Балчик, УПИ I-54, кв. 245. Общия капацитет на легловата база ще е 160 легла, ЗП – 755 кв.м, РЗП 2997 кв. м
ОБЯВА
(за обществен достъп до информация по Приложение 2, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ бр. 25/ 18.03.2003., изм. ДВ бр.3/10.01.2006 г.; Нова – ДВ, бр.94 от 2012 г.)
Уведомявам Ви, че „Ника Тур“ ЕООД на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. ДВ бр.3/10.01.2006 г.; Нова – ДВ, бр.94 от 2012 г.) и писмо с изх. №2600-998/3 от 30.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Варна, приложено представям информация по Приложение 2 към чл.6 от посочената наредба, относно инвестиционно намерение за изграждане на хотелска част за спортни групи в 39459.25.540 с площ от 3,017 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, село Кранево, община Балчик, област Добрич.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища в 14-дневен срок , считано от датата на поставяне на настоящото уведомление на адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Бояджиев“ №3, офис 1.
Лице за контакт: Максим Секов, тел. 0885/415524
На същите основания информацията, посочена по-горе, е предоставена на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Балчик и кметство Кранево, както и на официалната интернет страница на общината.